"ДАНИ - МЕД КОНСУЛТ" ЕООД

"Дани-Мед Консулт" ЕООД е консултантска фирма, чиято дейност е пряко свързана с подпомагане на работодателя при изготвяне и водене на документи касаещи безопасните условия на труд във фирмата, съобразено с изискванията произтичащи от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/.

"Дани-Мед Консулт" ЕООД осъществява съвместна дейност със служба по трудова медицина "НовелМед" ООД. Контролът по изпълнението се извършва от Министерство на труда и респективно от Главна инспекция по труда.

Услугите предлагани от "Дани-Мед Консулт" ЕООД са с гарантирано качество и на атрактивни цени.

Офис гр. София
ул. “Топли Дол” № 4 офис 6


“Дани–Мед Консулт” ЕООД предлага и извършва:

 • Регистрация в ДОИТ - Декларация по образец
 • Оформяне и попълване на Книгите за видовете инструктажи
 • Програми за провеждане на видовете инструктажи
 • Попълване на служебни бележка за проведен начален инструктаж – по образец и декларация за трудоустрояване
 • Изготвяне на заповеди относно:
  • определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве
  • определяне на видовете инструктаж
  • определяне на лицата, които ще провеждат видовете инструктаж
  • определяне на лицето за поддържане на регистъра на трудовите злополуки
  • определяне на работното време
  • определяне на местата за пушене
  • определяне на лицето за проверка на ръчните и преносими електрически инструменти
 • Правила за безопасни и здравословни условия на труд
 • Дневник за контрол на ръчните преносими електрически уреди и инструменти
 • Инструкция за ръчните преносими електрически уреди и инструменти
 • Изготвяне на споразумение за безопасни условия на труд при работа на две фирми на една площадка или една територия
 • Подготовка и оформяне на Противопожарно досие
  • План за действие при аварии, пожари и природни бедствия
  • Схема за евакуация
  • Противопожарна инструкции
  • Заповед координатор при пожар
  • Определяне на Противопожарна комисия
  • Определяне на Нещатен Щаб за действие при аварии и природни бедствия
  • Определяне на местата за тютюнопушене
 • Инструкция за работа с компютърни конфигурации
 • План–програма за профилактика на здравето при работа с компютърни конфигурации.
 • Правилник за вътрешният ред
 • Инструкция за ЛПС, Заповед ,Ведомост
 • Инструкция по електробезопасност
 • Организация за изграждане на Комитет по условия на труд или Група по условия на труд
 • Програми за обучение на ГУТ/КУТ;
 • Изготвяне на всички видове ИБР с машините и съоръженията във фирмата
 • Изготвяне на “Карта за първа до лекарска помощ“ – обхващаща всички основни действия по оказване на помощ на пострадалите по време на изпълнение на служебните им задължения до идване на лекар;
 • Длъжностни характеристики
 • Знаци по безопасност;
 • Оформяне на документите касаещи настъпила трудова злополука във фирмата и представянето им пред компетентните органи

Допълнително предлагани услуги

ЧАСТ І - Съвместна дейност със Служба по трудова медицина “Новелмед” ООД, която извършва:

1. Наблюдение и анализ на здравното състояние на работещите

Службата по трудова медицина извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние на работещите във връзка с извършваната трудова дейност:

 1. Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на:
  1. предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
  2. периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;
 2. Службата по трудова медицина, съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд, предлага:
  • вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания;
  • честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.
 3. Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение
 4. Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа.
 5. Анализиране здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд въз основа на:
  1. резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи;
  2. информация за временната неработоспособност;
  3. информация за трайната неработоспособност;
  4. информация за регистрирани професионални болести;
  5. информация за трудовите злополуки.
 6. Ежегодно изготвяне на обобщен анализ на здравното състояние на работещите във връзка с конкретните условия на труд.
 7. За проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд службата по трдова медицина води здравни досиета на електронен и хартиен носител.
 8. Определяне местата за трудоустрояване на лицата с намалена трудоспособност.
 9. Разработване на препоръки към работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.
 10. Даване индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;
 11. Участие в уточняване и регистриране на професионално заболяване.
2. Оценка на риска
 1. Оценка/преоценка на риска за здравето и безопасността на работещите. Анализ и оценка на:
  • работни помещения
  • работни процеси и работно оборудване
  • работни места
  • организация на труда
  • използвани суровини и материали
  • други странични фактори, които могат да породят риск
 2. Оценка на риска за здравето при работа с високо нервно-психично напрежение и неблагоприятни психо-социални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, нерационални режими на труд и почивка.
 3. Организиране извършването на специализирани измервания на фактори на работната среда. Анализ на състоянието на работната среда и влиянието, което оказва върху здравето на работещите.
 4. Извършване на анкетни проучвания сред работещите и анализ на получените данни.
 5. Съвместно с представители на работодателя на обслужваното предприятие и в съответствие с оценката на риска:
  1. разработване и предлагне на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
  2. степенуване по приоритети на мерките, като се отчита установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики, включително осъществимостта на мерките и възможностите за инвестиции;
  3. оценка ефикасността на предприетите вече мерки.
 6. Участие при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск.
 7. Даване на препоръки по отношение избора на средствата за колективна и лична защита.
 8. Оценка на условията за санитарно-битово обслужване и предложение за подобряването му.
3. Подпомагане на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа:
 1. Разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика;
 2. Организиране и провеждане обучение на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;
 3. Предоставяне информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;
 4. Участие в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;
 5. Подпомагане на работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд;
 6. Подпомагане на работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и даване съвети на работещите за правилното им прилагане;
 7. Консултиране и подпомагане комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 ЗЗБУТ.

ЧАСТ II - “Дани-Мед Консулт” ЕООД предлага организиране и извършване на допълнителни медицински прегледи на работниците и служителите съвместно със специалисти от Медицински център “САНУС 2000” разположен във Военно медицинска академия

 1. Допълнителните прегледи на работещите включват:
  • преглед от специалист невролог
  • преглед от специалист УНГ
  • преглед от специалист очни болести
  • ЕКГ и консултация с кардиолог
  • пълна кръвна картина
  • ехограф на коремни органи /уролог за мъжете/
  • АГ + цитонамазка
  • ехомамография
  • изследване за остеопороза

  Има възможност по усмотрение на работодателя и при съгласуване със СТМ, да се направи избирателност на прегледите които ще бъдат направени на служителите от фирмата. На цените за допълнителни прегледи не се начислява ДДС.

 2. “Дани-Мед Консулт” ЕООД предлага и организира сключване на всички видове застраховки, включително и задължителна застраховка “Трудова злополука” за работниците и служителите от фирмите на преференциални цени със застрахователна компания “Армеец” АД
 3. “Дани-Мед Консулт” ЕООД предлага комплексно обслужване и охрана от “Аркус Сигурност” ООД в клоновете и в цялата страна на преференциални цени и с промоционални условия.

Цени и плащания
 1. Стойността за направа на пълна документация касаеща ЗБУТ се договаря допълнително, като на тази цена не се начислява ДДС и същата се заплаща еднократно за календарната година.
 2. Стойността на пълния пакет предлагани услуги от СТМ “Новелмед” за всички категории труд, се определя съобразно броят на персонала и извършените дейности
 3. Не си изисква допълнително заплащане на транспортни разходи,свързани с дейността на обслужващата фирма
 4. Заплащането може да се извърши на вноски при взаимно договаряне от двете страни.