Служба по трудова медицина "НовелМед"
23:01, Събота, 17 Ноември
Google+

10.05.2018

Предоставяме на нашите клиенти безплатна програма за криптиране на имейли, съдържащи лични данни.повече

30.04.2018

Ставаме партньори с Адвокатско дружество „Господинов“, гр.София повече

24.04.2018

На 21.04.2018 год., заедно с Данимед-консулт ЕООД се проведе обучение за защитата на личните данниповече

10.04.2018

На 10.04.2018 год. СТМ Новелмед навърши 10 години!повече
Всички новини

25.07.2008

Промени в Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.

Промени в Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести. При съмнение за заболяване, причинено от въздействието на вредните фактори на работната среда или трудовия процес върху организма практикуващите лекари и стоматолози трябва да изпращат предизвестие най-късно до пет работни дни от поставяне на клиничната диагноза до териториалното поделение на НОИ по постоянен адрес на пациента и до осигурителя.
Определят се случаите, при които териториалното поделение на НОИ не започва процедура и не извършва проучване за професионална болест. Прецизира се протоколът за проучване за професионална болест, като се въвежда заключителна част, в която се посочва дали е установен професионален риск за съобщеното професионално заболяване. В проучването се регламентира участието и на органи, оправомощени чрез Закона за здравословни и безопасни условия на труд, които контролират условията на труд в предприятията.
Професионалните болести се потвърждават или отхвърлят от териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК), определени и районирани със заповед на министъра на здравеопазването, и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). В състава на тези комисии се включват специалист по професионални болести и специалист по трудова медицина, радиобиология или радиационна хигиена.
Професионалните болести са заболявания, които са настъпили изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или трудовия процес върху организма и са включени в списъка на професионалните болести.
За професионална болест може да се признае и заболяване извън този списък, ако се установи, че то е причинено основно и пряко от обичайната трудова дейност и е причинило трайна неработоспособност или смърт. Към професионалната болест се отнасят и нейните усложнения, и късните й последици. (naredba-prof.bolesti.doc)
Начало : Услуги : Партньори : Закони : Контакти
НовелМед © 2018 All rights reserved.