Служба по трудова медицина "НовелМед"
23:42, Събота, 17 Ноември
Google+

10.05.2018

Предоставяме на нашите клиенти безплатна програма за криптиране на имейли, съдържащи лични данни.повече

30.04.2018

Ставаме партньори с Адвокатско дружество „Господинов“, гр.София повече

24.04.2018

На 21.04.2018 год., заедно с Данимед-консулт ЕООД се проведе обучение за защитата на личните данниповече

10.04.2018

На 10.04.2018 год. СТМ Новелмед навърши 10 години!повече
Всички новини

25.09.2008

Определени са коефициенти на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2009 г. – ДВ бр.83 от 23.09.2008 г. ЗАПОВЕД № РД-01/768 от 3 септември 2008 г. на МТСП.

ЗАПОВЕД № РД-01/768 от 3 септември 2008 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на ПМС № 24 от 2006 г. за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2009 г. съгласно приложение, съставляващо неразделна част от заповедта.

Приложение

№ по ред Икономическа дейност Код по НКИД - 2003 г. Коефициент на трудов травматизъм Ктт (+ инв. и см.) чл. 55, ал.1
1. Добив на метални руди 13 12,88
2. Производство на превозни средства, без автомобили 35 6,46
3. Добив на въглища и торф 10 5,61
4. Производство и леене на метали 27 4,98
5. Воден транспорт 61 4,63
6. Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели 20 3,06
7. Добив на уранови и ториеви руди и техните концентрати 12 2,97
8. Добив на неметални материали и суровини 14 2,79
9. Производство на продукти от други неметални минерални суровини 26 2,40
10. Производство и разпределение на електрическа енергия, газообразни горива и топлинна енергия 40 2,39
11. Производство на машини, оборудване и домакински уреди 29 2,37
12. Строителство 45 2,13
13. Спомагателни дейности в транспорта; дейности на туристически агенции 63 2,10
14. Производство на изделия от каучук и пластмаси 25 2,01
15. Събиране, пречистване и разпределение на вода 41 1,98
16. Производство на метални изделия, без машини и оборудване 28 1,91
17. Събиране и третиране на отпадъци, почистване и възстановяване 90 1,91
18. Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон 21 1,88
19. Производство на мебели; производство, некласифицирано другаде 36 1,86
20. Горско стопанство, дърводобив и свързани с тях услуги 02 1,85
21. Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 34 1,67
22. Сухопътен транспорт, вкл. тръбопроводен 60 1,55
23. Производство на хранителни продукти и напитки 15 1,49
24. Производство на електрически машини и апарати, некласифицирани другаде 31 1,46
25. Производство на тютюневи изделия 16 1,28
26. Производство на химични продукти 24 1,26
27. Рециклиране на отпадъци 37 1,23
28. Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 17 1,21
29. Поща и далекосъобщения 64 1,15
Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 1,10
Начало : Услуги : Партньори : Закони : Контакти
НовелМед © 2018 All rights reserved.