Публикувани са новите коефициенти за трудов травматизъм за прилагане през 2018 година

20.12.2017

Министерството на труда и социалната политика със Заповед № РД01-883 от 03.11.2017 г. определи коефициентите на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г. съгласно приложение, съставляващо неразделна част от тази заповед.