Служба по трудова медицина "НовелМед"
17:34, Вторник, 11 Декември
Google+

Новини

10.05.2018

Предоставяме на нашите клиенти безплатна програма за криптиране на имейли, съдържащи лични данни.повече

30.04.2018

Ставаме партньори с Адвокатско дружество „Господинов“, гр.София повече

24.04.2018

На 21.04.2018 год., заедно с Данимед-консулт ЕООД се проведе обучение за защитата на личните данниповече

10.04.2018

На 10.04.2018 год. СТМ Новелмед навърши 10 години!повече
Всички новини

Трудова Медицина

Съгласно определението на Световната здравна организация (СЗО), съгласувано с Международната организация на труда (МОТ) и включено в Наредба №3/2008 год., ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА е дейност от обсега на различни специалности, имаща за цел:
  • опазване и укрепване здравето на работещите лица чрез предотвратяване и ранно откриване на професионалните увреждания на здравето и чрез ограничаване и отстраняване на вреднодействащи фактори и условия при работа;
  • развитие и стимулиране на здравословен и безопасен труд, работна среда и организация на труда;
  • повишаване на физическото, психичното и социалното благосъстояние на работещите лица и опазване на тяхната работоспособност за подпомагане на професионалното и социалното им развитие при работа;
  • създаване на възможност за работещите лица да водят социален и икономически продуктивен живот и да допринасят положително за устойчивото развитие на нацията.
Правото на здраве при работа е част от основните човешки права – всеки гражданин има право на здравословен и безопасен труд и на работна среда, която да му осигурява възможност за продуктивен социален и икономически живот. В нашата страна това право е гарантирано от Конституцията и е регламентирано от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Служби по трудова медицина

Работодателите осигуряват обслужване на работещите от служби по трудова медицина, регистрирани по реда на чл. 25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Службите по трудова медицина консултират и подпомагат работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

Оптимизирането на условията на труд с оглед предотвратяване на професионални заболявания, свързани с труда заболявания и трудови злополуки допринася за подобряване здравното състояние на работещите и за снижаване на материалните разходи чрез по-малко отсъствия от работа, по-висока производителност и по-добро качество на продукцията, повишаване конкурентноспособността на фирмата. Ето защо осигуряването на здраве и безопасност при работа е съществена част от управлението на фирмата. Работодателят носи отговорност за здравето и безопасността на работниците. Службата по трудова медицина подпомага работодателя да изпълнява задълженията си за опазване на здравето и безопасността на работещите като предоставя експертни съвети на мениджмънта, отделния работник и представителите на работниците за извършване на превантивни дейности, насочени към:
  • Постигане и поддържане на здравословна и безопасна работна среда
  • Постигане и поддържане на работоспособна и мотивирана работна сила
  • Превенция на професионални заболявания, свързани с труда заболявания и трудови злополуки
  • Поддържане и укрепване работоспособността на работещите
Начало : Услуги : Партньори : Закони : Контакти
НовелМед © 2018 All rights reserved.